حجت الاسلام دکتر علی‌همت بناری

الف) تحصیلات حوزوی

ورود به حوزه علمیه در سال 1362  اتمام دوره سطح در سال 1369 آغاز دروس خارج فقه و اصول از سال 1370 (شرکت در دروس خارج فقه و اصول آیه الله جواد تبریزی و آیه الله وحید خراسانی به مدت حدود 10 سال)

ب) دانشگاهی

کارشناسی ارشد معارف اسلامی .

کارشناسی ارشد پیوسته علوم تربیتی

دکترای علوم تربیتی (گرایش روانشناسی تربیتی).

 

سوابق تدریس:

 

الف) مراکز تدریس:

 1. حوزه علمیه 2- مجتمع عالی امام خمینی 3- مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی 4- جامعه الزهراء 5- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 6- مرکز تخصصی تفسیر 7- مجتمع عالی فقه 8- مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی 9 - دانشگاه مفید 10- دانشگاه المصطفی ص در کابل (افغانستان) 11- موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 12- مؤسسه آموزش عالی معصومیه 13- مجتمع آموزش عالی بنت الهدی.14- مجتمع آموزش عالی المصطفی در مشهد مقدس.15- طرح ضیافت اندیشه اساتید (دانشگاههای تهران، مشهد، قم، تبریز، زنجان، زاهدان، کرمان، کاشان و بروجرد)

ب) مدت تدریس: (از سال 1365تاکنون)

 

ج) مواد درسی تدریس شده: (دروس حوزی و دانشگاهی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد  و دکتری):

ادبیات عرب 2- فقه 3- اصول فقه 4- روش تحقیق 5- روش تدریس6- تعلیم وتربیت اسلامی 7- آراء و اندیشه های تربیتی متفکران مسلمان 8- فقه تربیتی9- احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیتی آن 10- ساحتهای تربیتی در قرآن 11- تفسیر تربیتی قرآن 12- اخلاق و تربیت در قرآن 13- سمینار در تعلیم و تربیت اسلامی 14- اخلاق اسلامی 15- آشنایی با نهج البلاغه 16-  مباحث تربیتی خانواده 17- اصول تعلیم و تربیت اسلامی18- تفسیر آیات علمی 19- مبانی تربیت در قرآن و حدیث20- تفسیر آیات تربیتی.

ردیف

سال تحصیلی

نیمسال

عنوان درسی

تعداد واحد

مقطع

محل تدریس

1

1366-1365

نیمسال اول

ادبیات عرب ، فقه، اصول فقه

-

حوزه علمیه

مسجد سلیمان

 

1367-1366

نمیسال دوم

ادبیات عرب ، فقه، اصول فقه

-

حوزه علمیه

مسجد سلیمان

2

1373-1372 

نیمسال اول

ادبیات عرب ، منطق،  فقه، اصول فقه

-

حوزه علمیه

مسجد سلیمان

 

1374-1373 

نمیسال دوم

ادبیات عرب ، فقه، اصول فقه

-

حوزه علمیه

مسجد سلیمان

3

1382-1381

اول

روش تحقیق و نگارش

2

کارشناسی

مجتع  آموزش عالی امام خمینی

4

1382-1381

اول

روش تحقیق و نگارش

2

کارشناسی

مجتع  آموزش عالی امام خمینی

5

1382-1381

اول

روش تحقیق

2

کارشناسی

مجتع  آموزش عالی امام خمینی

6

1382-1381

اول

روش تحقیق

2

کارشناسی

مجتع  آموزش عالی امام خمینی

7

1382-1381

دوم

روش تدریس

1

کارشناسی

مجتع  آموزش عالی امام خمینی

8

1383-1382

اول

روش تحقیق

2

کارشناسی

مجتع  آموزش عالی امام خمینی

9

1383-1382

دوم

روش تحقیق

2

کارشناسی

مجتع  آموزش عالی امام خمینی

10

1384-1383

اول

تعلیم و تربیت

2

کارشناسی ارشد

مجتع  آموزش عالی امام خمینی

11

1385-1384

دوم

تعلیم و تربیت اسلامی 1

2

کارشناسی

موسسه امام خمینی

12

1385-1384

دوم

تعلیم و تربیت اسلامی 1

2

کارشناسی

مؤسسه امام خمینی

13

1385-1384

اول

تعلیم و تربیت اسلامی

2

 

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

14

1385-1384

دوم

تعلیم و تربیت اسلامی

2

 

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

15

1386-1385

اول

تعلیم و تربیت اسلامی

2

 

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

16

1386-1385

دوم

احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیتی آن

2

 

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

17

1386-1385

دوم

روش تحقیق

2

کارشناسی

مؤسسه امام خمینی

18

1386-1385

اول

آشنایی با روش تحقیق و منبع شناسی

4

کارشناسی

مرکز آموزشهای آزاد فرهنگی (دفتر تبلیغات)

19

1386-1385

دوم

آشنایی با روش تحقیق و منبع شناسی

4

کارشناسی

مرکز آموزشهای آزاد فرهنگی (دفتر تبلیغات)

20

1387-1386

دوم

تعلیم و تربیت اسلامی

2

 

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

21

1387-1386

اول

آشنایی با روش تحقیق و منبع شناسی

4

کارشناسی

مرکز آموزشهای آزاد فرهنگی (دفتر تبلیغات)

22

1387-1386

دوم

آشنایی با روش تحقیق و منبع شناسی

4

کارشناسی

مرکز آموزشهای آزاد فرهنگی (دفتر تبلیغات)

23

1387-1386

اول

تعلیم و تربیت اسلامی

2

دکتری

مجتع عالی امام خمینی

24

1388-1387

دوم

اخلاق و تربیت در قرآن

2

کارشناسی ارشد

دانشگاه مفید

25

1388-1387

اول

سمینار تربیتی

2

 

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

26

1388-1387

اول

تعلیم و تربیت اسلامی

2

 

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

27

1388-1387

دوم

تعلیم و تربیت اسلامی

2

 

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

28

1388-1387

اول

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته 2

2

دکتری

مجتع  آموزش عالی امام خمینی

29

1388-1387

اول

آشنایی با روش تحقیق و منبع شناسی

4

کارشناسی

مرکز آموزشهای آزاد فرهنگی (دفتر تبلیغات)

30

1388-1387

دوم

آشنایی با روش تحقیق و منبع شناسی

4

کارشناسی

مرکز آموزشهای آزاد فرهنگی (دفتر تبلیغات)

31

1389-1388

اول

احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیتی آن

2

 

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

32

1389-1388

اول

روش تحقیق نظری

2

کارشناسی

مؤسسه امام خمینی

33

1389-1388

دوم

روش تحقیق عملی

2

کارشناسی

مؤسسه امام خمینی

34

1389-1388

اول

آشنایی با روش تحقیق و منبع شناسی

4

کارشناسی

مرکز آموزشهای آزاد فرهنگی (دفتر تبلیغات)

35

1389-1388

دوم

آشنایی با روش تحقیق و منبع شناسی

4

کارشناسی

مرکز آموزشهای آزاد فرهنگی (دفتر تبلیغات)

36

1389-1388

دوم

ساحت شناسی تربیت در قرآن و حدیث

2

دکتری

مجتع آموزش عالی امام خمینی

37

1390-1389

اول

سمینار تربیتی

2

کارشناسی

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

38

1390-1389

دوم

احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیتی آن 1

2

کارشناسی

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

39

1390-1389

اول

آشنایی با روش تحقیق و منبع شناسی

4

کارشناسی

مرکز آموزشهای آزاد فرهنگی (دفتر تبلیغات)

40

1390-1389

دوم

آشنایی با روش تحقیق و منبع شناسی

4

کارشناسی

مرکز آموزشهای آزاد فرهنگی (دفتر تبلیغات)

41

1391-1390

دوم

سمنیار تربیتی

2

کارشناسی

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

42

1391-1390

دوم

تفسر آیات تربیتی 2

2

کارشناسی

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

43

1391-1390

اول

تعلیم تربیت اسلامی پیشرفته

2

کارشناسی ارشد

موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

44

1391-1390

دوم

تعلیم تربیت اسلامی پیشرفته

2

کارشناسی ارشد

موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

45

1392-1391

اول

تفسیر آیات تربیتی1

2

کارشناسی ارشد

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

46

1392-1391

اول

مبانی تربیت اسلامی

2

کارشناسی ارشد

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی

47

1392-1391

اول

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

2

ضیافت اندیشه اساتید

دانشگاه زنجان

48

1392-1391

اول

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

2

ضیافت اندیشه اساتید

دانشگاه دولتی تبریز

49

1393-1392

اول

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

2

ضیافت اندیشه اساتید

دانشگاه آزاد مشهد

50

1393-1392

اول

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

2

ضیافت اندیشه اساتید

دانشگاه دولتی زاهدان

51

1393-1392

اول

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

2

ضیافت اندیشه اساتید

دانشگاه آزاد زاهدان

52

1393-1392

اول

تفسیر آیات تربیتی 1

2

ارشد

موسسه آموزش عالی بنت الهدی

53

1393-1392

اول

تعلیم و تربیت اسلامی

2

دکتری

موسسه آموزش عالی بنت الهدی

54

1393-1392

دوم

تفسیر موضوعی آیات علمی

2

دکتری

مجتمع آموزش عالی امام خمینی

55

1393-1392

دوم

تعلیم تربیت اسلامی پیشرفته

2

کارشناسی ارشد

موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

56

1393-1392

اول

تربیت اسلامی

2

کارشناسی ارشد

موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

57

1393-1392

اول

تفسیر تربیتی

2

کارشناسی ارشد

موسسه آموزش عالی علوم انسانی

58

1393-1392

اول

احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیتی

2

کارشناسی

موسسه آموزش عالی علوم انسانی

59

1393-1392

اول

احکام فقهی کودک و نوجوان و تحلیل تربیتی

2

کارشناسی

موسسه آموزش عالی علوم انسانی

60

1393-1392

اول

مباحث تربیتی خانواده

2

کارشناسی

موسسه آموزش عالی معصومیه

61

1394-1393

اول

نظام تربیتی اسلام

2

کارشناسی ارشد

موسسه آموزش عالی معصومیه

62

1394-1393

اول

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

2

ضیافت اندیشه اساتید

دانشگاه دولتی  کاشان

63

1394-1393

اول

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

2

ضیافت اندیشه اساتید

دانشگاه آزاد خراسان رضوی

64

1394-1393

اول

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

2

ضیافت اندیشه اساتید

دانشگاه آیت الله بروجردی- بروجرد

 

65

1394-1393

اول

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

2

ضیافت اندیشه اساتید

دانشگاه آزاد خراسان رضوی

66

1394-1393

اول

اصول تعلیم و تربیت اسلامی

2

ضیافت اندیشه اساتید

دانشگاه صنعتی قم

67

1394-1393

اول

تعلیم و تربیت اسلامی 2

2

دکتری

موسسه آموزش عالی بنت الهدی

68

1394-1393

اول

تفسیر آیات تربیتی2

2

ارشد

موسسه آموزش عالی بنت الهدی

69

1394-1393

اول

تفسیر تربیتی قرآن

2

دکتری

مجتمع عالی فقه

70

1394-1393

-

نظام تعلیم و تربیت اسلامی

3

دکتری

جامعه المصطفی العالمیه

71

1394-1393

اول

فقه التربیه

2

کارشناسی ارشد

موسسه عالی علوم انسانی

72

1394-1393

تابستان

مربیان بزرگ

2

دکتری

مجتمع آموزش عالی امام خمینی

73

1394-1393

اول

تعلیم تربیت اسلامی پیشرفته

2

کارشناسی ارشد

موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

74

1395-1394

اول

تفسیر تربیتی آیات قرآن

2

دکتری

مجتمع آموزش عالی فقه

75

1395-1394

اول

تعلیم و تربیت اسلامی 2

2

دکتری

موسسه آموزش علی بنت الهدی

76

1396-1395

اول

تفسیر آیات تربیتی 2

2

ارشد

موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

77

1396-1395

اول

مبانی تربیتی در قرآن 2

2

دکتری

مجتمع آموزش عالی فقه

78

1396-1395

اول

تفسیر تربیتی قرآن

2

دکتری

موسسه آموزش عالی بنت الهدی

79

97-96

اول

اصول تربیت اسلامی

2

ضیافت اندیشه اساتید

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

80

97-96

اول

تفسیر آیات تربیتی 1

2

ارشد

مجتمع آموزش عالی مشهد

81

97-96

اول

مبانی تربیت در قرآن و حدیث 2

2

دکتری

مجتمع آموزش عالی مشهد

82

97-96

دوم

 تفسیر موضوعی آیات علمی

2

دکتری

مجتمع آموزش  عالی فقه

83

97-96

دوم

تفسیر موضوعی آیات علمی

 

2

دکتری

مجتمع آموزش  عالی امام خمینی

84

97-96

دوم

تفسیر موضوعی آیات تربیتی

2

دکتری

مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

85

98-97

اول

تفسیر تربیتی

2

دکتری

مجتمع آموزش عالی فقه

86

98-97

اول

تفسیر آیات تربیتی(2)

2

ارشد

مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

87

98-97

اول

مبانی تربیت در قرآن و حدیث

2

دکتری

مجتمع آموزش عالی مشهد

88

98-97

اول

تفسیر آیات تربیتی (1)

2

ارشد

مجتمع آموزش عالی مشهد

89

99-98

 

تفسیر موضوعی آیات علمی

2

دکتری

مجتمع آموزش عالی علوم انسانی

90

99-98

 

تفسیر موضوعی آیات علمی

2

دکتری

 مجتمع آموزش عالی امام خمینی

91

99-98

 

مبانی تربیت در قرآن و حدیث 1

2

دکتری

مجتمع آموزش عالی مشهد

92

1400-99

 

تفسیر موضوعی آیات علمی

2

دکتری

مجتمع آموزش عالی علوم انسانی

93

1400-99

 

مبانی تربیت در قرآن و حدیث 2

2

دکتری

مجتمع آموزش عالی مشهد

 

د) سوابق پژوهشی:

   کتب:

 1. زندگی و اندیشه های ابن ادریس حلی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، 1380

تذکر: این اثر در لبنان به عربی ترجمه و منتشر شده و در کشور سوریه نیز تلخیص و مجددا منتشر شده است.

 1. مأخذ شناسی تربیت اخلاقی، پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش، 1382.
 2. تعامل فقه و تربیت، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1383.
 3.  کتاب  تربیت اسلامی «ویژه تربیت اخلاقی» (مشترک)، 1378.
 4. برنامه درسی پنهان با تأکید بر دیدگاه اسلام ،مرکز نشر بین المللی المصطفی، 1396.
 5. مجموعه مقالات همایش اخلاق در اسلام و آیین کنفسیوس، مرکز نشر بین المللی المصطفی، 1397.
 6. تفسیر تربیتی سوره لقمان، 1398، نشر المصطفی.
 7. دوره تفسیر موضوعی تربیتی قرآن (در دست انجام)

 

 طرح های پژوهشی:

1- بررسی وضعیت تربیت در نظام آموزشی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1386.

2-بررسی پیامدهای تربیتی جامعه المصطفی (ص) العالمیه بر طلاب از دیدگاه اساتید، مدیران، و خود طلاب (مشترک)،1390.

مقالات:

- مقالات علمی پژوهشی

 1. رابطه تعلیم و تربیت با تأکید بر دیدگاه اسلام، فصلنامه اسلام و پژوهش های  تربیتی ( ش 6 ، 1390،  صفحه 37- 56 )

 

 1. اصول تربیت فرزند در سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام، مجله علمی پژوهشی مطالعات اسلام  و روانشناسی،ش 16، بهار و تابستان1394 .
 2. در آمدی بر تحلیل تربیتی احکام فقهی عرصه ای نو در تعلیم و تربیت اسلامی، مجله علمی- پژوهشی مطالعات فقه تربیتی،سال چهارم، شماره 7، صص62-37، 1396.
 3. امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال بر اساس آموزه های اسلام، مجله علمی- پژوهشی دوفصلنامه تربیت اسلامی،1397.
 4. امکان تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت بر اساس نظر اندیشمندان، پذیرش شده در مجله علمی پژوهشی تربیت اسلامی.
 5. اثربخشی آموزش مثبت نگری با تأکید بر آیات قرآن بر شادکامي‌ و اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز، مجله علمی پژوهشی روانشناسی و دین،  1397.
 6. دلالتهای تربیتی آیات تعلیم و تزکیه، پذیرش شده در مجله علمی پژوهشی اسلام و مطالعات تربیتی، 1397.
 7. الگوی تربیت فرزند بر اساس تحلیل و تفسیر سوره لقمان، مجله علمی پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، دوره چهارم، شماره دوم، 1398.
 8. بررسی فقهی بهداشت جسمی کودکان پس از تولد، مطالعات فقه تربیتی، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صص40-7.
 9. ویژگی های عاطفی خانواده سالم در قرآن و دلالت‌های تربیتی آن، قرآن و علم، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صص130- 113.
 10. روش‌های عاطفی در تربیت اصلاحی از دیدگاه احادیث، پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی، شماره13، پاییز و زمستان 1399، صص 23-52.

 

 1. حق بر تعلیم و تربیت در فقه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی و ماهیت آن، مطالعات فقه تربیتی، شماره 14، اسفند 1399، صص167-139.

 

 1. اثر تحلیل تربیتی مجازاتها از دیدگاه اسلامی، پژوهش در علوم انسانی و  مطالعات اجتماعی، 1400.

 

 1. تقدم وظیفه مندی خانواده و یا حکومت در تعلیم و تربیت از منظر آموزه های اسلامی، مطالعات فقه تربیتی، شماره 15،  شهریور1400، صص 281- 259.

 

 1. تحلیل مبانی فقهی ساحتهای شش گانه تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، پژوهشهای اخلاقی، شماره یک، پاییز 1401، صص206-189.

 

 1. مؤلفه های فرایند ایجاد انگیزش در تربیت اخلاقی از منظر قرآن کریم، مجله قرآن و علم، شماره 31، پاییز و زمستان 1401، صص 33- 56.
 2. روشهای رفتاری در تربیت اصلاحی از دیدگاه حدیث، پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی، (در نوبت انتشار).
 3. تبیین انسان شناسی به عنوان اولین مرحله بعد نظری فرایند ایجاد انگیزش در تربیت اخلاقی از منظر قرآن، قرآن و علم. (در نوبت انتشار).
 4. بررسی و تحلیل تقدم انذار بر تبشیر یا باالعکس در قرآن کریم با تأکید بر آرای تفسیری آیه الله جوادی آملی، قرآن و علم، (در نوبت انتشار).

 

- مقالات علمی ترویجی:

20-  روش شناسی تعیین شاخص رفتاری در قرآن، قرآن و علم، شماره 17، پاییز و زمستان  1394.

 1. بررسی و تحلیل پژوهش‌های اعجاز تربیتی قرآن، قرآن و علم، 1395، ش 19 ،(صص33 - 53).
 2. جایگاه و مؤلفه های عزت نفس در قرآن و روایات، معرفت، شماره 239، (صص24-13) ،1396.
 3. تبیین چگونگی تعارض سازمان روانی فطری با سازمان روانی غریزی در سالم سازی شخصیت با رویکرد اسلامی، پژوهشنامه روانشناسی اسلامی، 1401.

 

- مقالات علمی تخصصی:

 1. تربیت جوان از دیدگاه معصومین (ع)، فرهنگ کوثر، اردیبهشت1377، شماره 14(صص 44 - 48)
 2. رهنمودهای تربیتی امام کاظم (ع) (1)، فرهنگ کوثر،خرداد 1377، شماره 15(صص19 - 23)
 3. رهنمودهای تربیتی امام کاظم (ع) (2)، فرهنگ کوثر، تیر 1377، شماره 16(صص9 - 12 و 44)
 4. امام رضا (ع) و تربیت فرزند، فرهنگ کوثر، مرداد 1377 ، شماره 17 (صص40 - 45)
 5. نماز جمعه می خوانم نماز نور(آثار و اهمیت نماز جمعه در اسلام)، فرهنگ کوثر، مهر1377، شماره 19 ، (صص 16 - 21)
 6. تربیت از دیدگاه امام سجاد (ع)(1 فرهنگ کوثر، شهریور 1377، شماره 18، (صص12 تا 17)
 7. امام سجاد(ع) و تربیت فرزند (2)، فرهنگ کوثر، آبان1377، شماره20، (صص 8 - 11)
 8.  امام سجاد (ع) و تربیت فرزند (3)، فرهنگ کوثر، آذر1377، شماره 21، (صص 29- 32)
 9. امام باقر (ع) و تربیت فرزند، فرهنگ کوثر، خرداد 1378 ، شماره 27، (صص  6- 11)
 10. امام جماعت موفق مدارس و کارکردهای آموزشی و پرورشی، ارائه شده در نهمین اجلاس سراسری نماز، 1378.
 11. امام على علیه ­السلام ­وتربیت فرزند (1)، فرهنگ کوثر، 1378، شماره 34
 12. امام علی علیه السلام و تربیت فرزند (2)، فرهنگ کوثر، بهمن 1378، شماره 35، (صص 32 - 38)
 13. امام على و تربیت فرزند(3)، فرهنگ کوثر، 1378، شماره 36
 14. امام على(ع)و تربیت فرزند(4)، فرهنگ کوثر، 1379، شماره 37
 15. امام حسین(ع)و تربیت فرزند(1)، فرهنگ کوثر، 1379،  شماره 38
 16. امام حسین (ع) و تربیت فرزند (2)، فرهنگ کوثر، خرداد1379، شماره 39، (صص 6 - 10).
 17. آثار تربیتی نماز از دیدگاه امام علی علیه السلام، ارائه شده در دهمین اجلاس سراسری نماز ، 1379.
 18. تربیت اخلاقی و ضرورت نگاهی دوباره به آن، تربیت اسلامی، شماره 2، تابستان 1379، (صص 165 - 192)
 19. بررسی اولویت های تربیت اخلاقی از دیدگاه امام علی (ع)، در نهج البلاغه، تربیت اسلامی(ویژه همایش تربیت در سیره و کلام امام علی (ع)، شماره 4، زمستان 1379، (صص 539- 568)
 20. نگاهی به عوامل آسیب شناسی تربیت دینی نوجوانان و جوانان (با تاکید بر عوامل آسیب زا در نظام آموزش و پرورش، تربیت اسلامی، شماره 6، تابستان 1380، (صص 171- 186)
 21. تربیت از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها، دانشنامه فاطمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 22. نگاهی به تعامل فقه و تربیت با تأکید بر نقش فقه در تربیت، معرفت ، شماره 57، شهريور 1381، (صص39 تا 49)
 23. عوامل موثر بر تربیت اخلاقی و عرفانی امام خمینی (ره)، مجموعه مقالات کنگره‌‌ اندیشه‌های‌اخلاقی- عرفانی‌امام‌خمینی(ره)، (کتاب سیره و میراث معنوی)، تهران۱۳۸۳
 24. درآمدی بر تعامل فقه و روان شناسی، پژوهش و حوزه، شماره 25، (بهار 1385 ) ، (صص19 – 41)
 25. در تکاپوی ارائه مفهومی نو از تربیت اسلامی با تأکید بر آیات و روایات، دوفصلنامه تربيت اسلامي ، پاييز و زمستان 1385، ف ش3، ( صص40-7)

 

 1. ظرفیتها و امکانات اساسی آموزش و پرورش و حوزه های علمیه برای همکاریهای مشترک و آینده نگر، فصلنامه پژوهشهای تربیتی، شماره 6 و 7، تابستان و پاییز 1386، صص75-61.
 2. شخصيت و مهم‏ترين عوامل غيروراثتي شكل‏ گيري آن(با تأكيد بر ديدگاه روان‏شناسان شخصيت)، معرفت ، شماره 119، آبان 1386.
 3. بررسی صفات خداوند به عنوان مربی، مجموعه مقالات همایش تربیت دینی در جامعه اسلامی معاصر، 1388.
 4. اصول موثر در تحکیم زندگی حضرت علی و فاطمه (علیهما السلام)، راه تربیت، شماره 9، پاییز 1388 (صص 21 - 36)
 5. تربیت از دیدگاه حضرت زهراء سلام الله علیها، دانشنامه فرهنگ فاطمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1392.
 6. نظام تربیتی امام خمینی ره، منظومه فکری امام و رهبری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1391.
 7. جامعیت تربیت از دیدگاه اسلام ، مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی تعلیم و تربیت در دانشگاه ایروان ارمنستان، 1393.
 8. آموزه های تربیتی زیارت اربعین، کتاب مجموعه مقالات اربعین حسینی، ج سوم، قم، مرکز نشر بین المللی المصطفی، 1394.
 9. همراه با دانشنامه آثار فقهی شیعه: السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره 84، زمستان ۱۳۹۴. .
 10. روشهای تربیت فرزند در سیره تربیتی امام علی علیه السلام، همایش بین المللی سیره اهل بیت علیهم السلام، 1395.
 11. روش تربیتی قصه: ظرفیتها و آسیب ها، پژوهشنامه تربیت دینی، شماره اول، 1395. (مشترک)
 12. رابطه دین و تربیت، مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، 1396.
 13. اهداف تربیت از منظر امام خمینی و ملا مهدی نراقی، فصلنامه حضور، شماره 103، 1396 (مشترک).
 14. اخلاق تعلیم و تعلم از دیدگاه اسلام، مجموعه مقالات همایش اخلاق در اسلام و آیین کنفوسیوس، 1397.

 

 

پایان نامه های راهنمایی و مشاوره شده:

 1. سوءظن در نظام اخلاقی اسلام (راهنما)،جامعه المصطفی(ص) العالمیه، فروردین 1384.
 2. نقش تربیتی قصه های قرآن (راهنما) ،جامعه المصطفی(ص) العالمیه، آذر 1384.
 3. مراحل و روش های تهذیب نفس از منظر آیات و روایات (راهنما)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، بهمن 1384.
 4. تواضع و ابعاد اخلاقی- تربیتی آن از منظر اسلام (راهنما) ، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، خرداد 1385.
 5. نقش خانواده در تربیت اخلاقی فرزندان با تکیه بر دیدگاه اسلام (راهنما) ، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، مرداد 1386.
 6. زینت و جمال در فرهنگ قرآن و روایات (راهنما) ، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، آذر 1386.
 7. نظام تشویق و تنبیه در قرآن و سنت (راهنما) ، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، 388.
 8. بررسی تربیت جوان از منظر قرآن و سنت (راهنما)، جامعه المصطفی(ص) لعالیه ، 1389.
 9. مقایسه جایگاه زن در جاهلیت عرب و اسلام، (رهنما)، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ، 1389.
 10. اهل بیت در قرآن ، (راهنما)،  مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، 1389.
 11. منهج الفقه الامامی فی تأدیب الطفل (راهنما)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، اردیبهشت 1390.
 12. مبانی التربیه الاخلاقیه فی مرحله المراهقه (راهنما)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، خرداد 1391.
 13. تربیت سیاسی در قرآن کریم (راهنما) ، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، مرداد1390.
 14. آثارتربیتی اعتقاد به حضرت مهدی(عج) و انتظار (مشاور)، مرکزمدیریت خواهران قم، 1386.
 15. موانع تربیت در قرآن و راهکارهای برخورد با آن (مشاور) ، جامعه المصطفی(ص)العالمیه بهمن 1387.
 16. روابط زن و شوهردرقرآن و سنت (مشاور)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، تیر 1387.
 17. فقر و آثارآن وچگونگی برطرف ساختن آن ازدیدگاه آیات و روایات (مشاور) ، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران قم، 1387.
 18. صبر از دیدگاه آیات و روایات، (مشاور) ، مرکز مدیریت خواهران، 1389.  
 19. پیامدهای دنیوی گناه از نظر قرآن و روایات (مشاور) جامعه المصطفی(ص) العالمیه، شهریور 1384.
 20. ویژگی های مربی در اسلام، (مشاور)،  جامعه المصطفی(ص) العالمیه ، شهریور 1384.
 21. وفاء به عهد در اسلام و آثار فردی و اجتماعی آن با تأکید بر متون اسلامی(مشاور)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، مهر1384.
 22. ابعاد و آثار امانتداری از دیدگاه اسلام (مشاور)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، بهمن 1384.
 23. ارزشهای برتر اخلاقی از نظر اسلام ( ملاک ها، اولویت ها و سلسله مراتب)، (مشاور)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، آبان 1385.
 24. جایگاه اعتقاد به توحید در نظام تعلیم و تربیت، (مشاور)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1389.
 25. بررسی شیوه ها و موانع خانواده های طلاب جامعه المصطفی ص در علاقه مند کردن فرزندان به نماز، (راهنما)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، 1389.
 26. بررسی آسیب های اخلاقی فرزندان طلاب افغانستانی جامعه المصطفی (ص)، (راهنما)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، 1390.
 27. تأثیر تغذیه بر تربیت اخلاقی و معنوی از دیدگاه اسلام، (راهنما)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، 1391.
 28. پیامدهای تربیتی تقوا در خانواده(راهنما)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه،1387.
 29. آثار تربیتی ابتلائات از دیدگاه قرآن و روایات، (مشاور)، جامعه المصطفی(ص) العالمیه،1391.
 30. بررسی روشهای تربیت اخلاقی در قرآن،  (مشاور)، جامعه المصطفی العالمیه، 1391.
 31. جایگاه عهد و پیمان در روابط اسلامی(راهنما)، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، 1391.
 32. مهارتهای ارتباطی همسران  با تأکید بر دیدگاه اسلام، (راهنما)، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1392.
 33. تربیت عبادی از منظر قرآن ، (مشاور)، مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم، 1394.
 34. طراحی برنامه درسی آموزش بزرگسالان در کشور افغانستان، (مشاور) جامعه المصطفی العالمیه ، 1392.
 35.   مرحله بندی تربیت از منظر احادیث و علوم تربیتی، (راهنما)، جامعه المصطفی العالمیه،1392.
 36. تربیت اجتماعی اهل بیت (ع) با تأکید بر معاشرت، (راهنما)، جامعه المصطفی العالمیه، 1392.
 37. مبانی انسان شناسی اسلامی و دلالتهای آن دربرنامه درسی با تأکید بر دوره متوسطه افغانستان، (راهنما)، جامعه المصطفی العالمیه، 1392.
 38. آسیب شناسی روشهای تربیت از منظر قرآن کریم و روایات شریفه، (راهنما) ، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1391.
 39. بررسی برنامه تربیت دینی در نظام آموزشی افغانستان، (مشاور)،  جامعه المصطفی العالمیه، 1392.
 40. شیوه های رفتار با گناهکاران از دیدگاه اسلام، (راهنما)، جامعه المصطفی العالمیه، 1392.
 41. تربیت اخلاقی کودکان صفر تا 14 سالگی، (مشاور) ، جامعه المصطفی العالمیه، 1393.
 42. شاخصهای هویت دینی رفتار اجتماعی در قرآن، رساله دکتری، (راهنما)، جامعه المصطفی العالمیه ، 1394.
 43. نقش مبانی انسان شناسی اسلامی در مشاوره، (مشاور)، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، 1393.
 44. روشهای آموزش از دیدگاه صادقین علیهما السلام، جامعه المصطفی العالمیه، (مشاور)، 1394.
 45. تأثیر جنگ نرم بر سبک زندگی خانواده، (رساله سطح 4) مرکز مدیریت حوزه علمیه قم،(مشاور)  1395.
 46. راهکارهای عملیاتی کردن نظام نامه تربیتی جامعه المصطفی در ساحت تربیت بدنی، (راهنما)، جامعه المصطفی العالمیه، 1394.
 47. زبان قرآن با رویکرد تربیتی،(دکتری)،  (مشاور)، دانشگاه معارف،1393.
 48. اثر بخشی مهارتهای زندگی با رویکرد قرآنی بر تعارض والدین و فرزندان و رضایت از زندگی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهر اهواز، (مشاور)، دانشگاه آزاد مرکز علوم و تحقیقات خوزستان، 1393.
 49. اثر بخشی آموزش مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن بر شادکامی و اضطراب اجتماعی دختران مقطع دبیرستان، (مشاور)،  دانشگاه آزاد مرکز علوم و تحقیقات خوزستان، 1393.
 50. نظام تربیت اخلاقی در رویکرد تلفیقی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و مرحوم فیض کاشانی، (راهنما)، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، 1395.
 51. نظام رتبی فضائل و رذائل اخلاقی فردی در منابع اسلامی و دلالت های آن در تربیت اخلاقی، (راهنما)، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، 1395.
 52. آسیب شناسی مدرک گرایی در حوزه علمیه ب رویکرد اخلاقی – تربیتی، (مشاور)، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1395.
 53. اعجاز تربیتی قرآن و نقد کتاب- الاعجاز التربوی فب القرآن الکریم دکتر مصطفی رجب، (مشاور)، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1395.
 54. نقش و جایگاه عزت نفس در تربیت اخلاقی،(مشاور)، سطح3، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1395.

 

 1. وظیفه والدین در تربیت جنسی فرزندان از منظر فقه، (رساله سطح 4)، (مشاور)،  جامعه االمصطفی العالمیه، 1395.
 2. نفاق، عوامل و پیامدها از دیدگاه قرآن، (راهنما)، مرکز مدیریت خواهران، 1396.
 3. حقوق همسایه از منظر روایات، (مشاور)، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1396.
 4. بررسی نظریه یادگیری مشاهده ای از منظر قرآن و روانشناسی، (مشاور)، جامعه المصطفی العالمیه، (مشاور)، (رساله دکتری)، 1396.
 5. ویژگی‌های خانواده مطلوب از منظر قرآن و دلالتهای تربیتی آن، جامعه المصطفی العالمیه، (راهنما)، (دکتری)، 1397.
 6. تحلیل روشهای تربیت اصلاحی در احادیث، (راهنما)، (دکتری)، جامعه االمصطفی العالمیه، 1398.
 7. بررسی فقهی حقوق کودکان در تربیت جسمانی با تاکید بر وظایف والدین، (مشاور)، (دکتری)، جامعه االمصطفی العالمیه، 1398.
 8. بررسی تطبیقی آموزه‌های تربیتی قرآن و گیتا با تأکید بر ساحت اجتماعی و عقلانی، (راهنما)، (دکتری)، جامعه االمصطفی العالمیه، 1399.
 9. تحلیل گذار از جامعه معاصر به وضعیت مطلوب با الهام از تجربه پیامبر اکرم (ص)، سطح3، (مشاور)، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1399.

 

 1. آثار اخلاقی اعتکاف از منظر آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام، سطح3، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (مشاور)، 1399.
 2. فرایند ایجاد انگیزش در تربیت اخلاقی از منظر قرآن، (راهنما)، (دکتری)، جامعه االمصطفی العالمیه، 1400.
 3. روشهای بینشی تربیت اعتقادی در قرآن، (راهنما)، (دکتری) ، جامعه االمصطفی العالمیه، 1400.
 4. راهبردهای یاددهی و یادگیری با تأکید بر نگاه قرآنی، (مشاور)، (دکتری)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1401.
 5. جایگاه عزت نفس از منظر قرآن و روانشناسی، (راهنما)، (سطح4)، موسسه آموزش عالی معصومیه، (آماده دفاع).
 6. سبک معرفی الگوهای خانوادگی در قرآن و تحلیل تربیتی آن، (راهنما)، (دکتری)، جامعه االمصطفی العالمیه، (آماده دفاع).
 7. تحلیل دیدگاه آیه الله جوادی آملی در تقدم انذار بر تبشیر با رویکرد کلامی و تربیتی، (راهنما)، (سطح4)، موسسه آموزش عالی معصومیه. (آماده دفاع).

 

 1. تربیت پنهان و تأثیر آن در تربیت اخلاقی کودکان، سطح 3 حوزه، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، (آماده دفاع) .

 

 1. تحلیل اولویت بندی عوامل تربیت اخلاقی بر اساس قرآن و سنت، (راهنما)، (دکتری)، جامعه االمصطفی العالمیه، (در حال راهنمایی).
 2. الگوی تربیت اعتقادی در بعد توحید در قرآن کریم، (راهنما)، (دکتری)، جامعه االمصطفی العالمیه، (در حال راهنمایی).
 3. الگوی تربیت خانوادگی بر اساس روحیه جهادی در قرآن کریم، (راهنما)، (دکتری)، جامعه االمصطفی العالمیه، (در حال راهنمایی).
 4. تفسیر و تحلیل تربیتی سوره حدید، (راهنما)، (دکتری)، جامعه االمصطفی العالمیه، (در حال راهنمایی).
 5. تحلیل نقش شناخت و گرایش فطری در تربیت انسان از منظر قرآن، (راهنما)، (سطح4)، موسسه آموزش عالی معصومیه. (در حال راهنمایی).
 6. الگوی پدری در ساحتهای تربیتی از منظر قرآن و سیره معصومین علیهم السلام، (راهنما)، (دکتری)، جامعه االمصطفی العالمیه، (در حال راهنمایی).

 

 

 

پایان نامه های داوری شده:

 1. بررسی موانع بازگشت طلاب افغانستان پس از تحصیل به کشور خود، جامعه المصطفی العالمیه ص، 1389.
 2.  سیره تربیتی حضرت زهرا س، جامعه المصطفی العالمیه ص، 1384.
 3.  آموزه های تربیتی نامه امام علی ع به امام حسن ع، جامعه المصطفی العالمیه ص، 1388.
 4.  زمینه های تعالی و انحطاط اخلاقی انسان، جامعه المصطفی العالمیه ص، 1384.
 5.  جایگاه عفت در اخلاق اسلای، جامعه المصطفی العالمیه ص ،1385.
 6.  نقش مدرسه در تربیت اخلاقی کودکان، جامعه المصطفی العالمیه ص ، 1384.
 7.  روشهای تهذیب نفس از دیدگاه امام خمینی، جامعه المصطفی العالمیه ص ، 1383.
 8.  مهرورزی اجتماعی از دیدگاه قرآن و روایات، جامعه المصطفی العالمیه ص ، 1385.
 9.  تکبر از نگاه قرآن و سنت، جامعه المصطفی العالمیه ص، 1384.
 10. اهداف کلی تعلیم و تربیت افغانستان در دوره های فعلی و نقد و بررسی آن با معیارهای اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه ص، 1387.
 11. تربیت عقلانی از دیدگاه قرآن و حدیث، جامعه المصطفی العالمیه ص، 1388.
 12. بررسی تطبیقی روشهای تربیت کودک در هفت سال نخست از منظر قرآن و حدیث  و علوم تربیتی ، جامعه المصطفی العالمیه ص، 1388.
 13. نقش زنان در مشارکت سیاسی از دیدگاه قرآن کریم و روایات، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران، 1389.
 14. عوامل و موانع استحکام خانواده از منظر قرآن و روایات، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1390.
 15. نقش الگوهای قرآنی در تربیت انسان، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1389.
 16. تعلیم و تربیت از دیدگاه غزالی، جامعه المصطفی العالمیه ص، 1384.
 17. ارزیابی میزان پیشرفت و موفقیت طرح مربیان اخلاقی مرکز آموزش زبان و معارف اسلامی در سال 1388، جامعه المصطفی العالمیه ص، 1389.
 18. روشهای تربیت کودکان 3 تا 7 سال از دیدگاه اسلام، جامعه المصطفی العالمیه، 1386.
 19. عوامل مؤثر در تربیت دینی، جامعه المصطفی العالمیه ص، 1387.
 20. نقش مکتب خانه ها در آموزش دینی شیعیان افغانستان، جامعه المصطفی العالمیه ص، 1388.
 21. تهیه آزمون بررسی جلسات دروس اخلاق جامعه المصطفی العالمیه ص از دیدگاه طلاب، 1390.
 22. بررسی اصول تربیت اسلامی در دوره کودکی اول و دوم، جامعه المصطفی العالمیه ص ، 1388.
 23. بررسی جایگاه اصل کرامت در تربیت، موسسه امام خمینی، 1392.
 24. اصول التفسیر التربوی، .(دکتری)، جامعه المصطفی العالمیه، 1392.
 25. نظریه التربویه الاسلامیه فی القران و الحدیث، .(دکتری)، جامعه المصطفی العالمیه، 1392.
 26. فرایند جامعه پذیری در ایران؛ وضعیت شناسی، آسیب شناسی و ارائه راهکار با تآکید بر نهاد خانواده، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1392.
 27. شیوه های نشاط و شادابی در قرآن، سطح 3 ،مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1393.
 28. تأثیر آموزه های دینی در آرامش روحی، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1393.
 29. الاعجاز التربوی فی القرآن  الکریم ، (دکتری) ، جامعه المصطفی العالمیه، 1394.
 30. تربیت عاطفی در قرآن، (دکتری)، جامعه المصطفی العالمیه، 1395.
 31. بررسی و نقد مبانی تعلیم و تربیت پاکستان بر اساس قرآن، (دکتری)، جامعه المصطفی العالمیه، 1396.
 32. بررسی فقهی تربیت جنسی، (دکتری)، جامعه المصطفی العالمیه، 1397.
 33. دلالتهای تربیتی نظریه تعلیم و تربیت تزکیه محور در نظام آموزشی، (دکتری) ،  جامعه المصطفی العالمیه، 1398.
 34. اصول و قواعد فقهی تعلیم و تربیت، (دکتری) ، جامعه المصطفی العالمیه، 1398.
 35. بررسی تحلیلی نظریه آموزش از منظر قرآن، (دکتری)، جامعه المصطفی العالمیه، 1398.
 36. شاخص‌های والدین موفق از منظر قرآن کریم و روایات،(سطح 3)، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1399.
 37. نظریه فطرت و دلالتهای تربیتی آن، (دکتری)، جامعه المصطفی العالمیه، 1399.
 1. تبیین و نقد الگوی مدارس مسجد محور، (دکتری)، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1401.

 

 

نظارت علمی بر طرحهای پژوهشی:

 1.  نیاز سنجی تربیتی خانواده های طلاب جامعه المصطفی ص، 1388.
 2.  شاخصهای تربیتی مدیران، اساتید، کارکنان و طلاب جامعه المصطفی العالمیه، 1390.
 3.  بررسی فعالیت‌های غیر درسی طلاب جامعه المصطفی العالمیه ص، 1391.
 4.  نیاز سنجی مسائل پژوهشی اخلاقی در جامعه المصطفی العالمیه ص، 1391.
 5.  متن درسی تربیت بدنی عمومی، 1390.
 6.  کتاب شناسی توصیفی تحلیلی تعلیم و تربیت اسلامی،1389.
 7.  آسیب شناسی نظام اداری حاکم بر روابط طلاب و کارکنان جامعه المصطفی العالمیه،1390.
 8. آسیب شناسی فرایندی و محتوایی پایان نامه های جامعه المصطفی العالمیه.1396
 9.  تربیت اخلاقی در سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام.1395
 10. شاخصهای تربیتی در آموزش مجازی (با تأکید بر دانشگاه مجازی المصطفی).1397
 11. ارزشیابی درونی گروههای آموزشی (با تأکید با گروههای آموزشی تربیتی المصطفی)، 1397
 12. نظام تربیتی از دیدگاه از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ، 1400.

 

 

برگزاری گارگاههای آموزشی:

 

 1. کارگاه آموزشی «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید طرح ولایت مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره.
 2. کارگاه آموزشی «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید حوزه علمیه خواهران کوثر تهران.
 3. کارگاه آموزشی «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتیدمدارس علمیه خواهران استان اصفهان،
 4. کارگاه آموزشی «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید حوزه های علمیه خواهران استان بوشهر
 5. کارگاه آموزشی «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید مدارس علمیه خواهران استان کهگلویه و بویر احمد.
 6. کارگاه آموزشی «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید روش تدریس مدارس علمیه خواهران استان خوزستان.
 7. کارگاه آموزشی «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید مدارس علمیه خواهران استان مرکزی.

 

 1. کارگاه «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، (1392).
 2. کارگاه «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم، 1393.
 3. کارگاه «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید خواهر حوزه های علمیه استان کهگلویه و بویر احمد، (1392)
 4. کارگاه «نقش تربیتی استاد» برای مدیران گروهها و دبیران تربیتی گروههای علمی تربیتی نمایندگی جامعه المصطفی در مشهد مقدس، (1392).
 5. کارگاه «برنامه ریزی و مدیریت آموزشی» برای مدیران و معاونان مدارس علمیه در کشور افغانستان. (1391)

 

 1. کارگاه «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم، 1394.
 2. کارگاه «برنامه ریزی بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در استان یزد
 3. کارگاه «شاخصهای عرصه فکر در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» ویژه کارشناسان معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری.

 

 1. گارگاه آموزشی «روش تحقیق و پایان نامه نویسی» برای اساتید راهنمای مدارس علمیه قم و شهرهای کاشان و آران و بیدگل.

 

 1. گارگاه آموزشی «روش تحقیق و پایان نامه نویسی» برای اساتید راهنما در  استان تهران.
 2. گارگاه آموزشی مشترک «روش تحقیق و پایان نامه نویسی» برای اساتید راهنمای  استان تهران و سمنان.
 3. گارگاه آموزشی «روش تحقیق و پایان نامه نویسی» برای اساتید راهنما در  استان اصفهان.
 4. گارگاه آموزشی «روش تحقیق و پایان نامه نویسی» برای اساتید راهنما در  استان فارس.
 5. گارگاه آموزشی «روش تحقیق و پایان نامه نویسی» برایاساتید راهنما در  استان همدان.
 6. گارگاه آموزشی «روش تحقیق» برای اساتید روش تحقیق مدارس علمیه خواهران استان خوزستان.
 7. . کارگاه شیوه راهنمایی پایان نامه برای اساتید راهنمای مدارس علمیه خواهران استان خوزستان.
 8. کارگاه آموزشی «روش تحقیق و مقاله نویسی» برای طلاب حوزه علمیه مسجد سلیمان.
 9. کارگاه آموزشی «روش تحقیق و مقاله نویسی» برای طلاب مدرسه عالی بنت الهدی.
 10. کارگاه آموزشی «روش تحقیق و پایان نامه نویسی» برای معاونین پژوهشی مدارس علمیه خواهران استان خوزستان.

 

 1. کارگاه آموزشی «روش تحقیق و پایان نامه نویسی» برای اساتید مرکز تربیت مدرس وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در قم.

 

 1. کارگاه «شیوه داوری پایان نامه» برای اساتید حوزه و دانشگاه (منتخب اساتید داور(حوزوی و دانشگاهی) مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران سراسر کشور در مشهد).

 

 1. کارگاه «تربیت در نظام آموزشی» برای مدیران و معاونان مدارس علمیه در  کشور افغانستان.(1392)
 2. کارگاه «روش پایان نامه نویسی» برای دانشجویان دانشگاه اهل بیت تهران (1392).
 3. کارگاه «روش تحقیق و پایان نامه نویسی» برای دانش  پژوهان  مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، (1392).
 4. کارگاه «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان قم، خرداد 1394.
 5. کارگاه «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم (مرکز گردشگری)، اسفند 94.
 6. کارگاه «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم(مرکز استانداری)، اسفند 94.
 7. کارگاه «روش تدریس و ارزشیابی» برای اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم(منتخب استان)، اسفند 94.
 8. کارگاه «روش تدریس مطلوب» برای اساتید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور، اردیبهشت 1395.
 9. کارگاه روش ها و مهارتهای تدریس و ارزشیابی برای اساتید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان اردبیل، شهریور 1396
 10. کارگاه روش ها و مهارتهای تدریس و ارزشیابی برای اساتید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران ، تیر 1396. (مدرسه حجت)
 11. کارگاه روش ها و مهارتهای تدریس و ارزشیابی برای اساتید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران مرداد 96. (مدرسه الزهرا)
 12. کارگاه روش ها و مهارتهای تدریس و ارزشیابی برای اساتید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان تهران، مرداد 1396. (مدرسه غدیر)
 13. کارگاه روش ها و مهارتهای تدریس و ارزشیابی برای اساتید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان البرز، شهریور 1396.
 14. کارگاه روش ها و مهارتهای تدریس و ارزشیابی برای اساتید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان البرز، مهرماه 1396.
 15. کارگاه روش ها و مهارتهای تدریس و ارزشیابی برای اساتید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر، دی ماه 1396
 16. کارگاه روش ها و مهارتهای تدریس و ارزشیابی برای اساتید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان ایلام، بهمن 1396.
 17. کارگاه آموزشی «روش تحقیق و پایان نامه نویسی» برای اساتید مدارس علمیه حوزه های  استان مازندران، مرداد 1396.
 18. کارگاه روشها و مهارتهای تدریس و ارزشیابی برای اساتید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان خوزستان، شهریور 1397

 

 

سوابق مدیریتی(آموزشی و پژوهشی):

الف) آموزشی

 1. مسئول کمسیون تدوین برنامه درسی رشته علوم تربیتی با نگاه اسلامی مرکز جهانی علوم اسلامی
 2. مدیر گروه علوم تربیتی مؤسسه علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه
 3. مدیر گروه ارزیابی منابع و مواد آموزشی مرکز جهانی علوم اسلامی
 4. دبیر شورای آموزش مرکز جهانی علوم اسلامی
 5. مدیر امور اساتید مرکز جهانی علوم اسلامی
 6. مدیر کل آموزش عمومی مرکز جهانی علوم اسلامی
 7.   قائم مقام معاونت آموزش مرکز جهانی علوم اسلامی
 8. مدیر دانشکده تربیت مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
 9. مدیر گارگروه اخلاق علمی و اصول تعلیم و تربیت مرکز هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی.
 10. مدیر مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی العالمیه.

 

ب) پژوهشی

1- مدیر گروه تربیت اخلاقی مرکز مطالعات تربیت اسلامی وابسته به معاونت پرورشی وزارت آموزش وپرورش

2- مدیر گروه مطالعات تربیتی  پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)

3-مدیر پژوهشکده اخلاق وتعلیم وتربیت پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص).

4-دبیر گارگروه علمی - تربیتی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در مرکز الگوی اسلامی– ایرانی پیشرفت.

5-مدیر گروه اخلاق و تربیت اسلامی پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص).

6-رئیس پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص).

7- دبیر علمی همایش ملی «حوزه انقلابی».

8-رئیس همایش ملی «ظرفیت های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب».

 

سوابق عضویت در مجامع علمی و شوراها:

 1.  عضو هیأت مؤسس مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت
 2.  عضو هیأت مدیره انجمن تعلیم و تربیت اسلامی.
 3.  عضو شورای آموزش جامعه المصطفی(ص) العالمیه.
 4. عضو شورای فرهنگی- تربیتی جامعه المصطفی(ص) العالمیه.
 5.  عضو شورای علمی پژوهشگاه بین الملی المصطفی(ص).
 6.  عضو شورای علمی سنجش و پذیرش جامعه المصطفی العالمیه.
 7.  عضو شورای علمی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.
 8.  عضو کمیته علوم انسانی و اجتماعی گروه علوم حوزه ای- دانشگاهی شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 9. عضو شورای علمی دانشنامه قرآن و تربیت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 10. عضو انجمن فارغ التحصیلان مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
 11. عضو کانون طلوع مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره
 12. عضو شورای علمی دانشنامه سیره نبوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 13. عضو گروه علمی روشها مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.

14-عضو گروه علمی فقه تربیتی مجتمع عالی فقه جامعه المصطفی العالمیه.

 1. عضو کمیسیون اخلاق و تهذیب ستاد پی گیری دیدگاه های مقام معظم رهبری در تحول حوزه.
 2. عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی شیخ طوسی.
 3. عضوهیأت تحریریه فصلنامه علمی تخصصی راه تربیت.
 4. عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی فقه تربیتی.
 5. عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی تبلیغ و ارتباطات.
 6. عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی- ترویجی قرآن و علم.
 7. عضو هیأت تحریریه دو  فصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه تربیت دینی.
 8. عضو کمیسیون علمی فرهنگی شورای تخصصی حوزه ای شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 9. عضو کارگروه بازنگری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران.
 10. عضو شورای علمی گروه علوم تربیتی موسسه آموزشی– پژوهشی امام خمینی.
 11. رئیس انجمن تعلیم و تربیت اسلامی
 12. عضو شورای علمی مرکز اخلاق و تربیت پژوهشگاه  فرهنگ و علوم اسلامی  دفتر تبلیغات اسلامی.
 13. عضو شورای علمی میز قرآن دفتر تبلیغات اسلامی
 14.   عضو شورای علمی میز آموزش و پرورش دفتر تبلیغات اسلامی
 15. عضو شورای علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی وابسته به دانشگاه فرهنگیان.
 16. عضو گروه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان.

 

 

سوابق عضویت در کمیته علمی همایش‌های ملی و بین المللی:

 1. عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی شیخ طوسی
 1. عضو کمیته علمی همایش ملی تربیت در سیره و کلام امام علی ع
 2. عضو کمیته علمی همایش ملی خانواده و مسائل جنسیت
 3. عضو کمیته علمی همایش ملی تربیت دینی در دوره معاصر
 4. عضو کمیته علمی همایش بین المللی تمدن نوین اسلامی
 5. عضو کمیته داوری علوم تربیتی و روانشناسی کتاب سال حوزه.
 6. عضو هیئت عالی داوری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی.
 7. عضو کمیته علمی همایش بین المللی فقه و تربیت.
 8. دبیر علمی همایش ملی حوزه انقلابی.

داوری آثار علمی (کتب و مقالات):

 1. داوری آثار جشنواره بین الملی شیخ طوسی.
 2. داوری آثار همایش کتاب سال حوزه.
 3. داوری طرحهای صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
 4. داوری مقالات گنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی.
 5. داوری مقالات همایش ملی تربیت در سیره و کلام امام علی (ع )
 6.  داوری مقالات همایش ملی خانواده و مسائل جنسیت.
 7. داوری مقالات همایش ملی تربیت دینی در دوره معاصر.
 8. داوری مقالات همایش ملی حوزه انقلابی.
 9. داوری مقالات فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه اسلامی.
 10. داوری مقالات فصلنامه علمی- پژوهشی اسلام و پژوهش های تربیتی.
 11. داوری مقالات فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی و دین.
 12. داوری مقالات دو فصلنامه علمی- پژوهشی تربیت اسلامی
 13. داوری مقالات فصلنامه راه تربیت.

 

 

سخنرانی در نشستهای علمی:

 1. الگوی تربیتی امام خمینی «ره»
 2.   زندگی امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی خانواده برتر.
 3.  مبانی و روش تفسیر تربیتی قرآن کریم.
 4.  رابطه دین و تربیت.
 5.  اوقات فراغت: موانع و راهکارها.
 6. روش شناسی تفسیر قرآن با رویکرد علوم انسانی.
 7. جایگاه و نقش استاد در تربیت اخلاقی.
 8.  راهکارهای وحدت حوزه و دانشگاه. 
 9.  برنامه درسی پنهان در نظام آموزشی حوزه.
 10.  تفسیر تربیتی: جایگاه و ضرورت.
 11. بررسی مفهوم تعلیم و تزکیه از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان.
 12. شاخصهای آموزش و پرورش انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری.
 13. شیوه های برداشت از قرآن کریم با رویکرد تربیتی
 14. رابطه فقه و تربیت.
 15. ظرفیتهای تربیتی فقه.
 16. پیش نیازهای تفسیر تربیتی.

آثار برگزیده در همایشهای ملی و بین المللی:

 1. مقاله ارائه شده به نهمین اجلاس سراسری نماز(تهران)
 2. مقاله ارائه شده به دهمین اجلاس سراسری نماز (همدان)
 3. مقاله ارائه شده به همایش ملی تربیت در سیره و کلام امام علی علیه السلام
 4. مقاله ارائه شده به همایش ملی تربیت دینی در دنیای معاصر
 5. مقاله ارائه شده به دومین اجلاس سالانه همکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه.
 6.  مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی تعلیم و تربیت در ارمنستان.
 7. مقاله ارائه شده به همایش علمی- پژوهشی سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام.
 8.  کسب رتبه رساله دکتری در همایش کتاب سال حوزه  در سال 1391.

 

شرکت در دوره ها و کارگاههای آمورشی:

 1.  دوره تربیت مربی کودک و نوجوان.
 2.  دوره  شیوه تبلیغ و کلاسداری.
 3.  کارگاه آموزشی روشهای تدریس و ارزشیابی 
 4. کارگاه شیوه برگزاری کارگاههای آموزشی روش تدریس و ارزشیابی
 5.  کارگاه آموزشی شیوه طراحی و تدوین کتب درسی.
 6.  کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی  

زمینه های مطا لعاتی مورد علاقه:

 1. تعلیم و تربیت اسلامی 2- تفسیر تربیتی 3- روانشناسی تربیتی 4- برنامه درسی پنهان 5- تربیت اخلاقی 6- سیره تربیتی پیامبر و اهل‌بیت علیهم السلام 7- فقه تربیتی.

 

مهارت و توانمندی‌ها:

تدریس دروس مختلف تعلیم و تربیت اسلامی

انجام پژوهشهای بنیادی

انجام پژوهشهای میدانی و کاربردی با تأکید بر حوزه مسائل دینی و تربیتی.

نظارت علمی و مشاوره پروژه های تحقیقاتی (کتابخانه ای و میدانی)  در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی

برگزاری کارگاههای روش تحقیق و پایان نامه نویسی.

برگزاری کارگاههای روش تدریس

برگزاری کارگاههای ارزشیابی آموزشی.

 برگزاری کارگاههای روش راهنمایی و داوری پایان نامه

برگزاری کارگاههای برنامه ریزی و مدیریت مراکز آموزشی- تربیتی دینی.

ارائه مشاوره های تربیتی و روانشناختی

سفرهای خارجی:

 مجموعا 14 نوبت سفر جهت مأموریتهای کارشناسی، تدریس، برگزاری گارگاههای آموزشی، ارائه مقاله و... به کشورهای زیر انجام شده است:

 1. تایلند 2- عراق 3- میانمار 4- ترکیه 5- عربستان 6- لبنان 7- سوریه 8- افغانستان، 9- ارمنستان.10- هند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید